Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 10/2020 z dnia 27.08.2020 r.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE PANDEMII COVID 19 w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie ul. Łokietka 14 Żarów

 Obowiązują od dnia 01.09.2020

Podstawa prawna:

1) Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania  przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydana na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374,567 i 1337).

 

§1

 • Procedury postępowania na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 zostały opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczą wszystkich pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 • Celem niniejszych procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 

§2

Organizacja pracy przedszkola

 • Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 00.
 • Do grupy przyporządkowani będą w miarę możliwości ci sami opiekunowie – nauczyciel i pomoc
 • Pracownicy przedszkola będą unikali organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 • W miarę możliwości organizacyjnych zapewnienie takiej organizacji pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup
 • Zapewnienie dzieciom powierzchni każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, będzie wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 • Wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę.
 • Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych lub jeśli to będzie niemożliwe wyznaczenie miejsca z zachowaniem dystansu 2 m od pozostałych pracowników,
 • Organizowanie wyjść na plac zabaw z przestrzeganiem zasady zmianowości grup po uprzedniej dezynfekcji sprzętu znajdującego się na placu
 • Ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego
 • Przed wejściem do budynku umieszczenie płynu dezynfekującego do rąk.
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez wszystkie dorosłe osoby wchodzące do placówki, zakrywanie ust i
 • Przeprowadzanie na bieżąco dezynfekcji:
 • zabawek i sprzętu gimnastycznego,
 • sal dydaktycznych /zabaw/, pomieszczeń sanitarnych i
 • Usunięcie z sal przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować a wykorzystywane zabawki przybory sportowe dokładnie czyścić, dezynfekować.
 • Zabezpieczenie środków higieniczno – dezynfekujących.
 • Rodzice przynoszący  do  przedszkola  rzeczy  zmienne  dla  dziecka  zabezpieczają  je  w worku foliowym, podpisane przekazują pracownikowi przedszkola. Rzeczy te umieszczane są w indywidualnych szafkach w

 

§3

Zasady profilaktyki

 • Zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych, obejmujących zachowanie określonych odrębnymi przepisami warunków technicznych sanitariatów, dostępu do papieru toaletowego, chusteczek jednorazowych, mydła i ręczników
 • Edukowanie dzieci w zakresie:
 • prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 • mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 • mycie rąk po każdorazowym wejściu do placówki,
 • mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 • prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka ),
 • zakazu wkładania  zabawek  do  buzi,  przestrzegania  przed  całowaniem  się  dzieci  i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
 • prawidłowego zachowania   się   podczas   kichania   i   kaszlu,   wycierania   nosa   w jednorazową chusteczkę;
 • Unikanie przyprowadzania do placówki dzieci chorych lub dzieci, u których zostało zaobserwowane jakiekolwiek odstępstwo od pełni zdrowia organizmu: gorączka powyżej 37oC , kaszel, katar, wysypka lub zmiany skórne, biegunka, duszności, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
 • Za zgodą rodziców bezdotykowe mierzenie temperatury ciała.
 • Dopuszczenie do zabawy zabawek i sprzętu, które można dezynfekować.
 • W miarę możliwości organizacyjnych zapewnienie takiej organizacji pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup
 • Wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę.
 • Organizowanie wyjść na plac zabaw z przestrzeganiem zasady zmianowości grup po uprzedniej dezynfekcji sprzętu znajdującego się na placu
 • Ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego
 • Przed wejściem do budynku umieszczenie płynu dezynfekującego do rąk.
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez wszystkie dorosłe osoby wchodzące do placówki, zakrywanie ust i
 • Przeprowadzanie na bieżąco dezynfekcji:
 • zabawek i sprzętu gimnastycznego,
 • sal dydaktycznych /zabaw/, pomieszczeń sanitarnych i
 • Usunięcie z sal przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować a wykorzystywane zabawki przybory sportowe dokładnie czyścić, dezynfekować.
 • Zabezpieczenie środków higieniczno – dezynfekujących.

 

§4

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola – droga do/ z przedszkola

 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną /podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37oC, biegunkę, duszności, zmiany skórne lub inne symptomy świadczące o chorobie/
 • Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko w godzinach od 5.30 do 8.00 odbiera od godz. 13.30 /po obiedzie/. W godzinach 8.00-13.30 wejście do przedszkola będzie możliwe wyłącznie „na dzwonek”.
 • Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola, jak też w czasie jego
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do
 • Rodzice/ opiekunowie prawni muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.
 • Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 • Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki muszą zostań zostać w
 • Rodzice dziecka 5- letniego (dzieci urodzone w 2015) wchodzi do przedsionka przedszkola, potwierdza obecność dziecka odbijając kapsel zbliżeniowy i przekazuje dziecko pracownikowi obsługi.
 • Pracownik przedszkola pomoże dziecku w zależności od stopnia samoobsługi rozebrać się przed wejściem do sali i ubrać w drodze do
 • Rodzice dzieci 3-4 letnich (dzieci urodzone w 2016 i w 2017) maja prawo wejść do szatni. Jednak czas pobytu rodzica z dzieckiem w szatni powinien być ograniczony do
 • Rodzice /opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować  dystans  społeczny  w  odniesieniu   do  pracowników  przedszkola  jak   i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych - wynoszący minimum 2
 • DO PRZEDSZKOLA PRZYPROWADZ I ODBIERA DZIECKO 1 RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY lub upoważniona przez rodzica
 • Po odebraniu dziecka należy niezwłocznie opuścić teren
 • Na terenie placówki a także na terenie przed przedszkolem /parking/obowiązuje zakaz tworzenia zgromadzeń osób dorosłych jak i dzieci przed lub po pobycie w
 • Przed wejściem  do  przedszkola  umieszczono  dozownik  z  płynem   dezynfekującym    i informacją o obligatoryjnym /obowiązkowym/ dezynfekowaniu rąk, przez osoby dorosłe, wchodzące do
 • Rodzic/opiekunowie prawni obowiązkowo przed wejściem do przedszkola dezynfekują ręce, zakładają rękawiczki, zakrywają usta i
 • Rodzic/opiekun prawny jest zobligowany do stosowania  zaleceń  niniejszej  procedury, w razie jej nie przestrzegania, wyznaczony przez dyrektora pracownik ma prawo zwrócić uwagę  na  nieprawidłowe  zachowanie  w  zakresie  przyprowadzania/   odbioru  dzieci    z
 • Pamiętaj - dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 • Dobry przykład dają rodzice/opiekunowie prawni, wszyscy pracownicy

 

§5

Postępowanie z dzieckiem chorym i pracownikiem przejawiającym objawy choroby zakaźnej

 • Nauczyciel może nie przyjąć pod swoją opiekę dziecka, które ma podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37oC, biegunkę, duszności, zmiany skórne lub inne symptomy co do których istnieje podejrzenie choroby zakaźnej.
 • Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu u dziecka wystąpi podejrzenie choroby zakaźnej, należy niezwłocznie je odosobnić, pod opieką nauczyciela, udać się z nim do izolatki i niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora.
 • Jeżeli w trakcie pracy, u pracownika wystąpi podejrzenie choroby zakaźnej, należy niezwłocznie pracownika odsunąć od pracy i skierować do izolatki, niezwłocznie zawiadomić o tym
 • Należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego
 • Należy przeprowadzić rozmowę z pracownikiem dotyczącą objawów złego samopoczucia.
 • Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania (wezwania) rodziców/opiekunów prawnych i czekania na ich
 • Dyrektor, na życzenie pracownika zawiadamia, najbliższą, wskazaną przez pracownika osobę.
 • Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora sanitarnego.
 • Dyrektor ustala z lekarzem lub inspektorem sanitarnym sposób postępowania
 • Dyrektor powiadamia    organ   prowadzący   przedszkole   oraz    Kuratorium                  Oświaty o zagrożeniu epidemiologicznym w placówce.
 • Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników przedszkola oraz dzieci.
 • Dyrektor przygotowuje informację o zagrożeniu epidemiologicznym dla rodziców/opiekunów prawnych, pracowników przy współpracy z Inspekcją Sanitarną.
 • Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów prawnych, pracowników o zagrożeniu epidemiologicznym w sposób przyjęty w placówce.
 • Jeżeli dziecko wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, opiekujący się nim pracownik powinien bezzwłocznie po poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych wezwać karetkę pogotowia i poczekać z nim na przyjazd rodziców/opiekunów
 • Jeżeli pracownik wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, dyrektor powinien wezwać karetkę pogotowia i czekać z pracownikiem na jej
 • W przypadku odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel dokumentuje ten fakt w dzienniku, wpisując datę, godzinę, imię i nazwisko dziecka oraz podpis rodzica/opiekuna

 

§6

Postępowanie w przypadku posiadania informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej

 • Pracownik przedszkola po otrzymaniu od rodziców/opiekunów prawnych lub współpracowników informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej
 • u dziecka, członka jego rodziny, innych osób z którymi dziecko lub jego rodzice/ opiekunowie prawni mieli kontakt;
 • współpracownika, członka jego rodziny, lub innych osób z którymi współpracownik miał niezwłocznie powiadamia o tym fakcie jedynie dyrektora przedszkola.
 • Zaleca się ustalenie listy  osób  obecnych  w  tym  samym  czasie  w  pomieszczeniach,  w których przebywała osoba z objawami zakażenia, a także przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia itp.), których dotykał.

 

§7

Procedura organizacji posiłków przedszkolu

 • Przy organizacji   żywienia   (dzieci   spożywają   posiłki   na   swoich   salach   zabaw) w przedszkolu obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odpowiednia odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej .
 • Pracownicy kuchni i obsługowi będą kładli szczególny nacisk na utrzymanie wysokiej higieny , mycie i dezynfekcję stanowisk pracy , opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i oraz sztućców. Pracownik może korzystać z środków ochrony osobistej .
 • Posiłki dostarczane są bezpośrednio na sale zabaw – pracownicy kuchni  wydaja posiłki  z zachowaniem środków ostrożności /rękawiczki jednorazowe , dezynfekcja rąk/
 • Naczynia, sztućce, przybory kuchenne wykorzystywane do przygotowania, podawania posiłków, należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać
 • Dostawcy artykułów spożywczych zostawiają towar na zewnątrz, w oznaczonym

 

§8

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji

 • Rodzic/opiekun prawny pozostawiający dziecko w przedszkolu zobowiązany jest do wskazania aktualnych numerów telefonów. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w przedszkolu podlega natychmiastowej aktualizacji i jest obowiązkowa.
 • Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do odbierania telefonów z przedszkola. Jeśli nie odbierze, musi natychmiast oddzwonić.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości rodzic kontaktuje się z nauczycielem poprzez pocztę służbową lub telefonicznie poprzez sekretariat
 • W sytuacjach pilnych rodzic kontaktuje się z sekretariatem przedszkola 74 85850 826

 

§9

Procedura przebywania na świeżym powietrzu na terenie przedszkola i spacerów

 • W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych dzieci przebywające w przedszkolu codziennie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości
 • Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw nauczyciel przypomina dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu , poruszania się wyłącznie po wyznaczonym terenie i przypomina o zakazie korzystania z
 • Grupy będą miały wyznaczone godziny wyjścia oraz sektory na placu zabaw, tak aby uniemożliwić łączenie się dzieci z poszczególnych
 • Podczas przygotowania do wyjścia na plac zabaw lub spacer w szatni i ciągach komunikacyjnych przebywać może tylko jedna grupa pod opieka nauczyciela.
 • Opiekę nad  dziećmi   w  trakcie  pobytu  na  świeżym  powietrzu    sprawuje 
 • Każdorazowo po powrocie ze świeżego powietrza należy dopilnować, aby dzieci dokładnie myły ręce.

 

§10

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń - obowiązki dyrektora i pracowników placówki

 • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do
 • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych -   poręczy,   klamek  i   powierzchni  płaskich,  w   tym   blatów  w  salach   i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników, łazienek.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • Na terenie przedszkola wywieszone są w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk -

 

§11

Przed przyjściem dziecka do przedszkola rodzice obowiązani są do dostarczenia:

 

 

Telefony

 • Inspektor sanitarny Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy
 • Interwencyjny, do godz. 15.00 - 74 852 20 91
 • całodobowo - 691 730 274

 

 

 

                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                Elżbieta Wierzyk