• 2020_jaselka

  2020_jaselka

 

§ 1 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 

 

1. Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów 

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się w przedszkolu w lutym 2014 r. na rok szkolny 2014/2015. 

3. Rodzic kandydata do przedszkola składa wniosek o przyjęcie dziecka do jednego wybranego przedszkola. We wniosku rodzic może wskazać dwie kolejne placówki (przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej) jako placówki drugiego wyboru. 

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 5 lat. 

 

 

§ 2 

Kryteria naboru 

 

1. Dzieci do przedszkola przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. 

2. Kryteria podstawowe: 

 1.  dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie) -1 pkt, 
 2.  dziecko jest niepełnosprawne -1 pkt, 
 3.  jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne -1 pkt, 
 4.  dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawnych -1 pkt, 
 5.  jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko1 -1 pkt, (*)
 6.  dziecko objęte jest pieczą zastępczą -1 pkt, 

* osoba samotnie wychowująca dziecko - panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

3. Kryteria dodatkowe, uwzględnione w przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący, o różnej wartości, określonej liczbą punktów: 

 1.  dziecko oraz jego rodzeństwo kontynuują edukację w placówce - -1 pkt, 
 2.  dziecko potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 9 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców - -1 pkt, 
 3.  dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną (na podstawie kryterium dochodowego) -2 pkt, 

4. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Żarów mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. 

 

 

§ 3 

1. Należy dokładne przeanalizować przekazane we wniosku informacje, ponieważ dane w nim zawarte są podstawą do przygotowania umowy cywilno-prawnej. Wniosek stanowi integralną część umowy. 

2. Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek zgłoszenia się do dyrektora przedszkola celem podpisania umowy cywilno-prawnej. 

3. Umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 będą podpisywane w terminie od 01 września do 30 września 2014 r. 

4. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych. 

 

§ 4 

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza dyrektor przedszkola, powołując komisję rekrutacyjną i wyznaczając jej przewodniczącego. 

2. Listy dzieci przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich  umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola, w którym został złożony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście i opatrzonej podpisem dyrektora przedszkola. 

3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające